• بازگشت به صفحه اصلی
 • maandag 1 februari 2010

  ميگذرد

  ميگذرد
  محمد اسحاق " ثنا "
  جهان زندگى ما چه زود ميگذرد
  چو هيمه مى شود آتش چو دود ميگذرد
  اگر تو صاحب مال و يا فقير و غريب
  چه سود تنگدلى هر چه بود ميگذرد
  کسى به درد تو هرگز دلى نسوزاند
  هرآنکو روز و شبش با سرود ميگذرد
  دل شکسته مظلوم را نگر که هميش
  فغان اوست ز چرخ کبود ميگذرد
  خوش آنکسى که ندارد ستمگرى به کسى
  زتنگناى حوادث خمود ميگذرد
  ثنا به سود و زيان جهان منه دل را
  زيان کنى تو از آن يا که سود ميگذرد
  محمد اسحاق " ثنا "
  ٣١ جنورى ٢٠١٠
  ونکوور، کانادا

  zaterdag 30 januari 2010

  بــیــا ای د ل به یـا د دو سـتـا ن ســوز  اهــد ا ُ به دو سـت عـزیزم امان مـعـا شـر مقـیـم امریکا

  بــیــا ای د ل به یـا د دو سـتـا ن ســوز

  بــیــا ا ی د ل به یـا د دو سـتــا ن ســوز
  چـــر اغ خــا طـــــر ا فســــر ده گـا ن ســو ز

  ز ا شــک و آ ه مــا در هــا ی مـیـهـــــن
  شـــرر شـــو خـا نـهُ مـسـتـکـبــرا ن ســو ز

  ا ز یـن آ تـــش که انـدر سـیــنــه د ا ری
  د ر و ن سـیــنـــهُ یـــا ران هــمـــا ن ســو ز

  به یـا د عــمــــر رفـتـه ا شــک مـیـبــا ر
  پــی حــبٌ و طــن چـــو ن عـا شــقـا ن ســو ز

  بـه پا س مکـتـب و تـعـلـیــم و تـد ریـس
  سـپـنـد آ سـا تـو آ نـجـا جـسـم و جـا ن ســو ز

  مـعـا رف را کــه لــیــلای جـهـا ن اسـت
  چـو مـجنـو ن نـقـد جـا ن در پـا ی آ ن ســو ز

  حـضـــور د و سـتــا ن یـکـــد ل و جـا ن
  بـه رســم دو سـتی چـو ن شـمـع جا ن ســو ز

  بــه یــا د شـــا ه ا مـــا ن ا لـلٌـه و آ ثــم
  د ل و جا ن را چـو عـو د ا نـد ر میـا ن ســو ز

  بـه ر غـم د شـمـنـا ن عـلـم و عـر فـا ن
  بــه خــو ن د ل چــــر ا غ کـا ر و ا ن ســو ز

  بـه یــا ری خــد ا و ا هـــــل عـــر فــا ن
  د ل و جـــا ن و ر و ا ن د شـــمـنـــا ن ســو ز

  بـه یــا د اعـــلـــم و یـــا را ن ر فـــتــه
  چــو بـلـبــــل د ر مـــیــا ن آ شــیـــا ن ســو ز

  بـه یـا د آ ن عـــز یـز د ل یــگــا نــــه
  تــمــا م تـا ر و پــو د و اسـتـــخـــو ا ن ســو ز

  بـگــو بــر وا ثق و ســا قــی و فــا یــق
  کــه بــر یـا د فــگـا ر آن حــر ز جــا ن ســو ز

  ا سـیـری را سـلا مـی د ه ز هــجــر ی
  حـــر یـقــــم را بـگــو تـا فـــر قــــد ا ن ســو ز

  ز فـیـض حـا فـظ و سـعــدی و بــیــد ل
  خـلـیـلـی و ا ر د ر عــصــر و ز مــا ن ســو ز

  بیـا د بـیــد ل آن پـر و ا نـه ُ عـــشــق
  غــبـــا ر کـیـنـه ا ز د لــهـــا ی جــا ن ســو ز

  طـلـســم حـیـر تـش را حــرز جـا ن کـن
  چـو طــور مـعــر فـــت و هــــم و گـمــان سـوز

  محـیط ا عـظـمـش کان بحـر نوراسـت
  غـبــا ر و گـــنـد د ل را هــمــز مــا ن ســـوز

  ز حــب مـثـنـوی د ر وصـف عـر فا ن
  چـو پر وا نه بـه نـور ش جــســم و جان سـوز

  و یا در حـبٌ مـیهــن هـمـچــو مسعـود ب
  ـه تـــذ و یــر جـوا ســیـس جــهــــا ن ســو ز

  بـیـا ای فـضــل حـق با حــٌب و اخـلا ص
  چــو شـمـعـی در رهُ نــســـل جــو ا ن ســو ز

  بـه نـو ر معــر فـت ر و حـت بــیـفــروز
  حـضــور ا هــــل د ل ایـــن نـقــد جـا ن ســو ز

  معـا ر ف را که نـو ر کـشـو ر ما اسـت
  فــد ایــش هـر چــه د اری جـمـلــه آ ن ســو ز

  بـه یـا د مـو لـــوی و شـمــس تـبـر یــز
  تـو طــو ر د ل بـســا ن آ ن شـــبــا ن ســو ز

  بـه حـٌب دو سـتـا ن صـنـــف و مـکـتــب
  چـــر ا غ لا لــه د ر صــحـرا ی جــا ن ســو ز

  کــه تــا ر ســم و فــا د ا ر ی بــمــا نــد
  تـنـــت ر ا بـــر ســبـــیـــل ا مـتـحــا ن ســو ز

  بـه فا نـو س مـعـا رف نـو ر می بـخـش
  چـو پـر و ا نه دریـن جـا جـسـم و جا ن ســو ز

  پـی خـیـر و صـلا ح و صـلـح و تـد بـیـر
  ز خـو د بـگـذ ر چـو نـو ر کـهـکشـا ن ســو ز

  بـــرا ی ا ر تــقـــا ُ و عــــز ت نــفــــس
  طــمع بگـذ ار و خـو ر شــیـد جـهــا ن ســو ز

  بــیــا ای طــفـــل پـر شــو ر مــعـــا ر ف
  بــه نــو ر حــق مــــد ا ر آ ســمـــا ن ســو ز

  ز فـیـض عــلــم و تـخـنــیـک مـعـا صـر
  خــس و خــا شــا ک مــغــز مــنـکـرا ن ســو ز

  بـه نـو ر عــشــق مــو لای مـحٌــبـــا ن
  طـلــســم شـــو م شــیــطــا ن ز مــا ن ســو ز

  بـیــا د دوسـتــا ن یــکــد ل و جـــا ن
  کـــد و ر ت را ز قــا مــو س جـهـــا ن سـو ز

  ز ا نـد وه عــــز یــزا ن مـهـــا جــــــر
  بــســـا ن عـــود مـــغــــز ا ســتـخــوان ســوز

  ا و ســـتــا د فـــضـــــل ا لــحــق فـــضـــل

  د یار فـیـر وز کــوه و لا یـت غـور 1388